!!! ÎN ATENȚIA TUTUROR ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR !!!

Regulament Campionatul Republicii Moldova la Triatlon Forță pe Probe 2023
Înregistrarea la Campionatul Republicii Moldova pe Probe 2023 este valabilă pînă la data de 16.11.2023 și este obligatorie.
!!! Campionatul se va desfășura pe adresa str. Albișoara 86/4, complex sportiv ASEM (adresa indicată în regulamentul oficial nu mai este actuală).
Condiții de eligibilitate:
 • Să fie cetățean al Republicii Moldova;
 • Să fie membru al MDFPF, respectiv cotizația anuală de membru să fie achitată;
 • Să îndeplinească minimele pentru categoria a II-a de greutate și vârstă.
La începutul precum și în timpul campionatului se va efectua verificarea echipamentului. Sportivii a căror echipament nu va corespunde standardelor și cerințelor stipulate riscă să fie descalificați de la campionat.

!!! ÎN ATENȚIA TUTUROR ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR !!!

!!! ÎN ATENȚIA TUTUROR ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR !!!

ADUNAREA GENERALĂ a MDFPF 2023

conform Art.4.4. din Statutul Federației MDFPF se convoacă Adunarea Generală ordinară

Pentru a participa la Adunarea Generală ca membru cu drept de vot conform statutului Federației MDFPF Art.5.6. și Regulamentului intern de organizare și funcționare a MDFPF cap. IV d.2. antrenorii trebuie să depună pe email-ul oficial al MDFPF (moldovapowerlifting@gmail.com) cererea de membru cu drept de vot.

Data limită de depunere: 05.12.2023

!!! ÎN ATENȚIA TUTUROR ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR !!!

!!! ÎN ATENȚIA TUTUROR ANTRENORILOR MDFPF !!!

Duminică pe data de 25.02.2024 la ora 10:00 în incinta complexului sportiv ASEM pe adresa str. Albișoara 86/4 se va desfășura adunarea antrenorilor cu următoarea ordine de zi:

 1. Seminar cu privire la atribuirea categoriei de arbitru (doritorii de a căpăta titlul de arbitru vor fi instructați privind regulile și modul de susținere a examenelor);
 2. Familiarizarea cu regulamentele MDFPF privind drepturile și obligațiile membrilor federației;
 3. Întrebări și răspunsuri cu privire la petrecerea campionatului Republicii Moldova din luna martie.

Sunt invitați toți antrenorii.

!!! ÎN ATENȚIA TUTUROR ANTRENORILOR MDFPF !!!

Art.10.- (1) Comisia de Disciplină și Etică Sportivă este singurul organism de lucru al MDFPF competent să analizeze și să aplice sancţiuni, în prima instanţă, pentru toate faptele comise de persoane fizice, fapte care constituie abateri, prevăzute și sancţionate conform Regulamentului Disciplinar al MDFPF.

Extras din Regulamentul de Disciplină și Etică Sportivă al MDFPF

Art.1.- (1) Prezentul regulament cuprinde normele privind organizarea și funcţionarea organului responsabil cu luarea deciziilor Comisia de Disciplină și Etică Sportivă , procedura de soluționare a cauzelor disciplinare, abaterile și sancțiunile aplicabile.

(2) Prezentul Regulament reprezintă Regulamentul de Disciplină și Etică Sportivă al Federaţiei de Triatlon Forță DF din Republica Moldova în continuare MDFPF, fiind numit în continuare Regulamentul Disciplinar.

Art.2.– Regulamentul Disciplinar a fost redactat în conformitate cu prevederile Statutului MDFPF.

Art.3.– Prezentul regulament se aplică în cazul oricărei competiții organizate sau autorizate de MDFPF, precum și în situația în care statutul, regulamentele sau deciziile MDFPF sunt încălcate, iar aceste încălcări nu sunt sancționate de un alt organism al MDFPF în afara organului responsabil cu luarea deciziilor în materie disciplinară , respectiv Comisia de Disciplină și Etică Sportivă.

Art.4.– POWERLIFTING-ul are la bază respectarea principiilor legalității, sportivității, integrității și fair-play-ului.

Art.5.- (1) Următoarele persoane se află sub incidența acestui regulament: structurile sportive afiliate, oficialii, sportivii, antrenorii şi arbitrii, precum și orice altă persoană autorizată de MDFPF sau de o structură sportivă afiliată MDFPF să desfășoare activități în legătură cu powerliftingul.

(2) Persoanele menționate la alin. 1 sunt obligate, în orice moment, să recunoască și să respecte pricipiile de bază ale powerliftingului, statutul, regulamentele, normele și deciziile MDFPF.

Art. 6.– Termenii folosiți în cuprinsul acestui Regulament la genul masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la singular se aplică și pentru plural și vice-versa.

Art.33.- (1) Statutul, regulamentele, deciziile și normele de Disciplină și Etică Sportivă ale MDFPF contribuie la desfăşurarea regulamentară a întregii activităţi de powerlifting, precum și la dezvoltarea calitativă a powerliftingului în Republica Moldova

(2) Sancțiunile pentru încălcarea Statutului, regulamentelor, deciziilor, normelor de Disciplină și Etică Sportivă ale MDFPF se aplică structurilor sportive afiliate, oficialilor, sportivilor, antrenorilor şi arbitrilor care săvârşesc abateri:

 • a) în sălile unde se desfăşoară competiţiile de Triatlon Forță și stagii de pregătire sportivă;
 • b) pe durata deplasării de la locul de domiciliu sau de cantonament la sălile sportive unde se desfăşoară competiţiile de Triatlon Forță și pregătirea sportivă;
 • c) pe durata deplasării de la locul de domiciliu sau de cantonament la sediul MDFPF, respectiv la sediile cluburilor sportive afiliate la MDFPF;
 • d) în sediul MDFPF;
 • e) în sediile cluburilor sportive si asociaţiilor de powerlifting afiliate la MDFPF;
 • f) în orice altă locație dacă fapta respectivă are legătură cu Triatlon Forță.

(3) Prin oficiali se înțeleg reprezentanţii Federaţiei de Triatlon Forță DF din R.M., inclusiv membrii Consiliului Federației, personalul salariat al Federaţiei, preşedinţii și membrii comisiilor și colegiilor centrale din subordinea MDFPF antrenori, arbitrii, reprezentanţii structurilor sportive afiliate la MDFPF.

Art.47.– Abaterile de la normele de Disciplină și Etică Sportivă săvârşite de către sportivi sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.

A) Se sancţionează cu avertisment următoarele abateri săvârşite de către sportivi

  • a) neacordarea semnelor de respect față de oficiali;
  • b) nerespectarea regulilor de comportare în sala de competiţie;
  • c) întârzieri repetate sau absențe nemotivate de la competiţii a sportivilor din loturile naţionale;
  • d) nerespectarea protocoalelor la festivităţile de premiere.

B) Se sancţionează cu amendă între 400 si 1200 lei sau suspendare pe o perioada cuprinsă între 3 și 6 luni următoarele abateri săvârşite de către sportivi:

  • a) atitudini, gesturi necuviincioase la adresa arbitrilor, antrenorilor, adversarilor, oficialilor si publicului, nerespectarea principiului de fair-play.
  • b) injurii la adresa adversarilor şi oficialilor arbitrilor, antrenorilor, adversarilor si publicului.

C) Se sancţionează cu amendă între 1200 și 2000lei sau suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 24 luni următoarele abateri săvârşite de către sportivi:

  • a) părăsirea fără aprobare a cantonamentului;
  • b) provocarea de scandaluri la competiţie;
  • c) participarea cu documente false în competiţie;
  • d) furturi în timpul cantonamentelor sau a competiţiilor (interne și internaţionale);
  • e) consumul de băuturi alcoolice în cantonamente și competiţii;
  • f) declaraţii publice care pot incita sau conduce la violenţă, precum şi cele care ar prejuducia imaginea MDFPF;
  • g) primirea sau oferirea de bani sau orice alte bunuri sau avantaje materiale în scopul influențării rezultatelor unei competiții sau în scopul de a obține un avantaj sau un câștig în legătură cu activitatea de powerlifting pentru sine sau pentru altul;
  • h) acte sau fapte de natură a aduce atingere demnității unei persoane sau unui grup de persoane cu privire la sexul, rasa, culoarea, cultura, limba ori religia acelei/acelor persoane;
  • i) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă.

D) Lovirea intenţionată a adversarului sau a altor oficiali, precum și a publicului se sancţionează cu excluderea din activitatea sportivă;

E) Sportivii depistaţi pozitiv la controlul antidoping, precum și refuzul sportivilor de a efectua controlul antidoping, se sancţionează cu descalificarea sportivului pe viață. În caz de depistare pozitivă a sportivului la controlul antidoping, se sancţionează cu excluderea din activitatea sportivă ,anularea recordurilor îndeplinite in ultima perioadă timp de 12 luni ,achitarea de către sporiv a penalității impuse de ANAD , în cazul refuzului de achitare de către sportiv acesta este lipsit de toate titlurile și distincțiile ce le-a avut fiind membru MDFPF.

Art.48.– Sancțiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire, sportivului care a săvârşit abaterea precum și clubului sportiv la care acesta este legitimat.

Art.49.- (1) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către MDFPF în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii de sancţionare.

(2) Sportivul sancţionat care nu a achitat amenda în termenul și în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea competițională până la achitarea amenzii.

Art.50.– Sancțiunile se înscriu în fișa personală a sportivului.

Art.52.- (1) Abaterile de la normele de Disciplină și Etică Sportivă săvârşite de către antrenori sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.

(2) Se sancţionează cu avertisment sau amendă între 400-1200 lei următoarele abateri săvârşite de către antrenori:

 1. a) nerespectarea Regulamentului de competiţie;
 2. b) nerespectarea regulilor de comportare în sala de competiţie;
 3. c) needucarea sportivilor şi celorlalţi membri din delegaţie, fapte pe care antrenorul nu le-a prevenit.

(3) Se sancţionează cu avertisment sau amendă între 1200 și 2000 lei antrenorii care au contribuit la participarea sportivului cu documente false în competiţie

(4) Se sancţionează cu amendă între 2000 și 4000 lei sau suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni următoarele abateri săvârşite de către antrenori:

 • a) ținuta și atitudinea nesportivă, gesturile necuviincioase și injuriile la adresa arbitrilor,sportivilor, oficialilor și publicului;
 • b) injurii la adresa arbitrilor,sportivilor, oficialilor și publicului.

(5) Se sancţionează cu amendă între 4000 și 6000 lei sau suspendare din activitatea competiţională pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 24 luni următoarele abateri săvârşite de către antrenori:

 • a) provocarea de scandaluri la locurile de desfăşurare a competițiilor interne și internaţionale;
 • b) deteriorarea bunurilor materiale din sala de competiţii, însemnelor și actelor oficiale;
 • c) orice fapte de natură a aduce atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii publice a unei persoane (antrenor, sportiv, oficial) sau unui membru afiliat sau MDFPF;
 • d) acte sau fapte de natură a aduce atingere demnității unei persoane sau unui grup de persoane cu privire la sexul, rasa, culoarea, cultura, limba ori religia acelei/acelor persoane;
 • e) primirea sau oferirea de bani sau orice alte bunuri sau avantaje materiale în scopul influențării rezultatelor unei competiții sau în scopul de a obține un avantaj sau un câștig;
 • f) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă.

(6) Se sancţionează cu excludere din activitatea sportivă următoarele abateri săvârşite de către antrenori:

 • a) lovirea intenţionată a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum și a publicului;
 • b) furturi în timpul cantonamentelor sau a competiţiilor (interne și internaţionale;
 • c) comiterea în mod repetatat de acte grave de indisciplină, sancţionate progresiv;
 • d) pentru acte antisociale pedepsite de legea penală;
 • f) recidiva faptelor prevăzute la art. 52 alin. 5 din prezentul Regulament.

Art.53.– Sancţiunea aplicată se comunică în scris, cu confirmare de primire, antrenorului care a săvârşit abaterea precum și clubului sportiv în cadrul căruia acesta își desfăşoară activitatea.

Art.54.- (1) Amenda stabilită ca sancţiune disciplinară se va plăti către MDFPF în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii de sancţionare.

(2) Antrenorul sancţionat care nu a achitat amenda în termenul și în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament va fi suspendat din activitatea și competițiile organizate și desfăşurate de către Federaţie sau cu avizul acesteia până la achitarea amenzii.

Art.55.-Pe durata suspendării carnetul de antrenor se depune la Colegiul Central al Antrenorilor.

Art.56.-Sancţiunile se comunică şi se înscriu în evidențele Colegiului Central al Antrenorilor ale clubului din care face parte.

Campionatul Primarului or. ANENII NOI la Powerlifting 2024, 15-16 Iunie

Înregistrarea la Campionatul Republicii Primarului or. Anenii Noi 2024 este valabilă până la data de 10.06.2024 și este obligatorie.
Condiții de eligibilitate:
 • Să fie membru al MDFPF, respectiv cotizația anuală de membru să fie achitată;
 • Să îndeplinească minimele pentru categoria a II-a de greutate și vârstă.
La începutul precum și în timpul campionatului se va efectua verificarea echipamentului. Sportivii a căror echipament nu va corespunde standardelor și cerințelor stipulate riscă să fie descalificați de la campionat.

Campionatul Primarului or. ANENII NOI la Powerlifting 2024, 15-16 Iunie

Scroll to Top